Sök
 Svenska  Ryska
Elektrisk maskin för bakelser
 Elektrisk maskin för bakelser "Nötter" (för 24 st)    

Elektrisk maskin för bakelser "Nötter" (för 24 st)

[ OL89960024]

630kr
E-postadress
 

Àíòèïðèãàðíîå ïîêðûòèå, íåíàãðåâàþùèåñÿ ðó÷êè, ñâåòîâîé èíäèêàòîð ñåòè, çàìîê-çàù¸ëêà, íåñêîëüçÿùèå íîæêè, æàðîïðî÷íûé ïëàñòèê, êîëè÷åñòâî îðåøêîâ çà îäèí ðàç - 24 øòóê, ìîùíîñòü 1400 ÂÒ, íàïðÿæåíèå 220~240 Âá 50/60 Ãö,

Kunder som har köpt den här produkten köpte också
Powered by Talex e-handelssystem