Svenska  Ryska
  "RETRO", 1kg    

"RETRO", 1kg

[ MO02614]

85kr


Skickas ej!


E-Mail
 

Ingredienser: deg 58% (vetemjöl, dricksvatten, rapsolja, salt), köttfyllning 42% (fläsk 52%, nötkött 16%, dricksvatten, lök, salt, kryddor).

Èíãðåäèåíòû: òåñòî 58% (ïøåíè÷íàÿ ìóêà, ïèòüåâàÿ âîäà, öåëüíîå, ðàïñîâîå ìàñëî, ïîâàðåííàÿ ñîëü), ìÿñíàÿ íà÷èíêà 42% (ñâèíèíà 52%, ãîâÿäèíà 16%, Ïèòüåâàÿ âîäà, ëóê, ïîâàðåííàÿ ñîëü, ñïåöèè).

Powered by Talex e-handelssystem