Svenska  Ryska
 c  , 1,5 L
  c  , 1,5 L    

c , 1,5 L

[ MO60001]

55kr
E-Mail
 

Âîäà, ñàõàð, ýêñòðàêò ÿ÷ìåíÿ 2,6%, ðîæü ýêñòðàêò 0,9%, äâóîêèñü óãëåðîäà, ïîäêèñëèòåëü E330, êîíñåðâàíò E 202, E 211, àíòèîêñèäàíò Å 330

, ,
Powered by Talex e-handelssystem